Nacházíte se: Podmínky

  • Uživatel fotoskladnik.cz souhlasí s tím, že na fotoskladnik.cz umístí pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím webu fotoskladnik.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.


  • Na fotoskladnik.cz není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).


  • Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.


  • Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na fotoskladnik.cz je protiprávní, respektive neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit


  • Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů


  • Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání fotoskladnik.cz


  • Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů


  • Provozovatel je oprávněn poskytování služeb fotoskladnik.cz uživateli jednostranně ukončit


  • Uživatel dává umístěním fotografií na fotoskladnik.cz souhlas k použití fotografií k propagování služby fotoskladnik.cz


  • Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky fotoskladnik.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popřípadě od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.